Εξωτερική Ανάληψη Λειτουργιών ΔΑΔ

Μπορούμε να αποτελέσουμε το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του οργανισμού σας,

παρέχοντας τις εξειδικευμένες γνώσεις μας στον τομέα της ΔΑΔ:  
  • Βελτιώνοντας τις διεργασίες Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Διασφαλίζοντας συμμόρφωση με τη νομοθεσία
  • Βελτιώνοντας την ικανοποίηση των υπαλλήλων

 

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε περιλαμβάνουν τομείς όπως:
  • Εξεύρεση & Επιλογή Προσωπικού  
  • Αξιολογήσεις Προσωπικού
  • Συμβόλαια Εργασίας
  • Περιγραφή Θέσεων Εργασίας
  • Πολιτικές & Διαδικασίες
  • Εγχειρίδια Προσωπικού

        .......και πολλά άλλα.