ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, απαιτείται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) να γίνει στρατηγικός εταίρος στην προσπάθεια του οργανισμού για επιβίωση και ανάπτυξη. Στην προσπάθεια της αυτή η ΔΑΔ  μπορεί να επιλέξει από πληθώρα Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, (ΠΣΔΑΔ), που θα βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών ΔΑΔ ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξει τον οργανισμό στη επίτευξη των στρατηγικών του στόχων.

Τα ΠΣΔΑΔ, διευκολύνουν τη ΔΑΔ σε τομείς όπως:

·      Επανασχεδιασμό λειτουργιών του ΤΑΔ μέσω ενός ΠΣΔΑΔ

·      Ικανοποίηση των αναγκών της Διεύθυνσης για πληροφόρηση

·      Επικοινωνία με εργαζόμενους

·      Διαχείριση της σχέσης με τους εργαζομένους (employee relationship management)

·      Ενδοεπιχειρησιακή συνεργασίας

·      Παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης στις διάφορες κρατικές υπηρεσίες
 

Συμμετέχοντες

·         Στελέχη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

·         Στελέχη Πληροφορικής

·         Στελέχη που έχουν την ευθύνη της απόφασης για εισαγωγή

·         Στελέχη που θα επωφεληθούν από την εισαγωγή ΠΣΔΑΔ στον οργανισμό

Επένδυση

·         Κόστος

·         Επιδότηση

·         Ομαδικές Εκπτώσεις

·         Ακυρώσεις

Με το πέρας της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
·       Αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα και τις δυνατότητες των ΠΣΔΑΔ
·       Σχεδιάζουν τις λειτουργίες ΔΑΔ με βάση τις δυνατότητες των ΠΣΔΑΔ
·       Γνωρίζουν τις αρχές που θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή και λειτουργία ΠΣΔΑΔ, ώστε να ενισχυθούν και  
       βελτιστοποιηθούν οι διεργασίες του ΤΑΔ
·       Καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής, με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού τους
·       Γνωρίζουν τις βασικές πρόνοιες του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εφαρμόζεται μέσω της χρήσης ΠΣΔΑΔ
·       Γνωρίζουν τη μεθοδολογία υλοποίησης ενός ΠΣΔΑΔ
·       Γνωρίζουν τις αρχές που διέπουν τη βέλτιστη χρήση ΠΣΔΑΔ
 
Πρόγραμμα